Privacy statement

INTRODUCTIE EN WERKINGSSFEER

Dit is de privacyverklaring van WannaFlex B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1019 AJ) Amsterdam aan de Cruquiusweg 96N, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69331448 en WF Consultancy B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1019 AJ) Amsterdam aan de Cruquiusweg 96N, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83046356 (tezamen en ieder apart hierna ook genoemd WannaFlex) en de aan haar direct gelieerde organisaties. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met WannaFlex met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

 • klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van WannaFlex;
 • bezoekers van de website(s) van Wannaflex (https://wannaflex.nl/), of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar WannaFlex. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen u om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij de Privacyverklaring in hoofdstukken ingedeeld. U treft hierna de inhoudsopgave aan. Door te klikken op het onderwerp of het hoofdstuk komt u direct bij het voor u relevante hoofdstuk aan.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf [14 november 2023].

INHOUDSOPGAVE

 1. BEGRIPPENLIJST
 2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN
 3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
 6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
 7. BEVEILIGING
 8. UW RECHTEN
 9. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
 10. BEWAARTERMIJNEN
 11. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN
 12. WIJZIGINGEN

BEGRIPPENLIJST

Betrokkene:
degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.
Derden:
(rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel zijn van WannaFlex, zoals: (rechts)personen met wie WannaFlex op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Persoonsgegevens:
alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.
Verwerken:
alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
Verwerkingsverantwoordelijke:
degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit WannaFlex.

DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens WannaFlex van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • kopie paspoort of ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of u mag werken in Nederland. Gaat u niet binnen vier weken voor WannaFlex aan de slag, dan wordt het kopie paspoort of ID-bewijs verwijderd;
 • Indien van toepassing, gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
  • welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;
  • de wijze waarop u door de website navigeert;
  • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor werving en selectie;
 • voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, inzetten van freelancers en doorlenen;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet wordt of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • u voor te stellen bij onze opdrachtgevers;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • u te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar u aan deelneemt;
 • om uw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op WannaFlex rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • voor onderwijsdoelen;
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan WannaFlex uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

WannaFlex kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van WannaFlex;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van WannaFlex;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is zoals:

 1. opdrachtgevers waar we u aan voor kunnen stellen.
 2. individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus.
 3. onderaannemers en leveranciers in opdracht van WannaFlex werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt WannaFlex ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden. WannaFlex blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. WannaFlex sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd. Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan WannaFlex gebruik maken:
  • IT-beheer;
  • websitebeheer;
  • websitehosting.
 4. WannaFlex kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw Persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal WannaFlex uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met WannaFlex; of
 4. indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van WannaFlex en WannaFlex passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin WannaFlex uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

BEVEILIGING

WannaFlex neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • alle werknemers van WannaFlex hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Daarnaast zorgt WannaFlex ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert WannaFlex standaard de ‘opt-in-regeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website.

UW RECHTEN

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteen gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan WannaFlex of door een e-mail te sturen aan: [e-mailadres]. WannaFlex controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

WannaFlex zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt WannaFlex u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

 1. Inzage Persoonsgegevens

  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens WannaFlex van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.

 2. Wijzigen Persoonsgegevens

  U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat WannaFlex verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal WannaFlex dit meteen verbeteren. Indien WannaFlex uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt WannaFlex u hiervan op de hoogte.

 3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken

  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die WannaFlex van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 4. Intrekken van toestemming

  U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal WannaFlex de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)

  U kunt de Persoonsgegevens die WannaFlex van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.

 6. Recht om vergeten te worden

  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van WannaFlex, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.

 7. Recht van bezwaar

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door WannaFlex wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van WannaFlex of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien WannaFlex zich op deze grondslagen baseert maakt WannaFlex een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van WannaFlex te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 8. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

  Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

WannaFlex maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. WannaFlex is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. WannaFlex kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van WannaFlex worden deze kleine stukjes herkend.

Cookie
Bron
Doel
Duur
AMP_*
We gebruiken Amplitude om het gebruik van onze website te analyseren
1 jaar

Bij het eerste bezoek aan ieder van de websites wordt u geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Door de cookies in de informatiebanner te accepteren, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies zoals vermeld in deze cookieverklaring. Sommige cookies worden door derden geplaatst en gelezen. WannaFlex verwijst naar de informatie die deze derden daarover op hun eigen website geven:

Deze informatie kan regelmatig wijzigen. WannaFlex heeft daarop geen invloed.

U kunt cookies via uw internetbrowser blokkeren of verwijderen. Het weigeren van cookies kan het gevolg hebben dat bepaalde (functionaliteiten van) de website niet tot uw beschikking staan. Voor vragen over het gebruik van cookies door WannaFlex kunt u contact opnemen via contactgegevens onderaan deze pagina.

WannaFlex kan deze cookieverklaring aanpassen. Wij raden u aan dit beleid met enige regelmaat te bekijken.

Uw vragen over deze cookieverklaring kunt u – o.v.v. “Cookies” - richten aan:

 • WannaFlex B.V.
 • T.a.v. Richard Dodeman
 • Cruquiusweg 96 N, 1019 AJ Amsterdam
 • +31 (20) 200 90 96
 • [email protected]
 • https://wannaflex.nl/

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 December 2023.

Traceringsinformatie

Het is mogelijk dat WannaFlex niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevens rapporten over de demografie van de website gebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar: WannaFlex, Cruquiusweg 96N, 1019 AJ Amsterdam.

BEWAARTERMIJNEN

WannaFlex bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. WannaFlex bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

WannaFlex bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met WannaFlex heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. WannaFlex neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

De camerabeelden van de beveiligingscamera's bewaart WannaFlex maximaal 4 weken, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot >1 jaar na het laatste contact indien u niet voor WannaFlex hebt gewerkt, in dat laatste geval gelden wettelijke bewaartermijnen op basis van het arbeidsrecht.

CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:

 • WannaFlex B.V.
 • Cruquiusweg 96N
 • 1019 AJ Amsterdam

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw Persoonsgegevens door WannaFlex kunt u ook contact opnemen met [email protected].

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonsgegevens door contact op te nemen met [email protected].

WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.